VISIE:
Om ‘n laerskool te wees vir die kinders van ons Gemeenskap wat strewe na uitnemendheid op alle terreine.

MISSIE:
Die daarstelling van bekostigbare, kwaliteitonderrig in ‘n kultureel-diverse gemeenskap deur middel van:

• Waardegedrewe onderrig
• Topkwaliteit, gekwalifiseerde onderwysers
• ‘n Groot verskeidenheid kurrikulêre-en buite kurrikulêre aktiwiteite
• Die aanwending van tegnologie in die klaskamer
• Die stig van vennootskappe tussen ouer, onderwyser en kind
• Tot voordeel van alle betrokkenes

KERNWAARDES
Vir ons skool is dit belangrik dat:

1. Onderrig sal geskied vanuit 'n waardegedrewe perspektief;
2. Hoë Akademiese standaarde gehandhaaf word;
3. Personeel bekwaam en kundig sal wees;
4. Leerders fisies sal ontwikkel;
5. Leerders as 'n kulturele wese ontwikkel;
6. Leerders gemotiveer word om hulle volle potensiaal te bereik;
7. Ouers 'n integrale rol as primêre skakel in die opvoedingspan;
8. 'n Harmonieuse en stimulerende opvoedkundige klimaat skep; asook
9. Die hoogste vlak van effektiewe bestuur verseker word.

Top